مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (501)

5-1) فرضیه ها تحقیق126-1( اهداف تحقیق121-6-1) اهداف علمی تحقیق122-6-1) اهداف کاربردی تحقیق137-1( اهمیت تحقیق147-1) حدود مطالعاتی168-1) واژه های کلیدی تحقیق16فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2) مقدمه202-2) اهمیت حاکمیت شرکتی223-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی244-2 ) گونه شناسی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (500)

2-2-5-4-1- ارگوت………………………………………………………………………………………………………………….182-2-5-4-2- لولیترمها……………………………………………………………………………………………………………….192-2-6- حدود مجاز آلودگی به مایکوتوکسینها……………………………………………………………………………..202-3- آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………………….202-3-1- انواع آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………272-3-1-1- آفلاتوکسین 1B ………………………………………………………………………………………………………………….272-3-1-2- آفلاتوکسین 1G……………………………………………………………………………………………………………………272-3-1-3- آفلاتوکسینهای 2B و 2G ………………………………………………………………………………………… 282-3-1-4- آفلاتوکسینهای 1M و 2M …………………………………………………………………………………………282-3-2- عوامل موثر در تولید آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………..292-3-2-1- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………….292-3-2-2- رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………..292-3-2-3- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (494)

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….33گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..33 بند1- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..33بند2- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..34 بند3- قواعد حقوق Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (495)

7-1 متغیرهای پژوهش118-1 قلمرو پژوهش121-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش122-8-1- قلمرو مکانی پژوهش123-8-1- قلمرو زمانی پژوهش129-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه :152-2 گفتار نخست:مدیریت سود161-2-2 مفاهیم سود Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (496)

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده…………………………………………………………………………………30 3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………….303-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………..313-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….363-1-2-6: شرح معماری کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………….373-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (497)

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده…………………………………………………………………………………30 3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………….303-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………..313-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….363-1-2-6: شرح معماری کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………….373-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (498)

گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان………………………………………46مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………..50گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت ……………………………………………………………………………..50گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (499)

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت466-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال475-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار48مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی49مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی498-1-2- رویه بانک های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (489)

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت128گفتار دوم: درخواست دستور موقت133گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری136گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن138نتیجه گیری و پیشنهادات:140فهرست تفصیلی منابع و مآخذ:147چکیده انگلیسیI Read more…

By 92, ago