برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

مقاله دانلود b (501)

5-1) فرضیه ها تحقیق126-1( اهداف تحقیق121-6-1) اهداف علمی تحقیق122-6-1) اهداف کاربردی تحقیق137-1( اهمیت تحقیق147-1) حدود مطالعاتی168-1) واژه های کلیدی تحقیق16فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2) مقدمه202-2) اهمیت حاکمیت شرکتی223-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی244-2 ) گونه شناسی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (500)

2-2-5-4-1- ارگوت………………………………………………………………………………………………………………….182-2-5-4-2- لولیترمها……………………………………………………………………………………………………………….192-2-6- حدود مجاز آلودگی به مایکوتوکسینها……………………………………………………………………………..202-3- آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………………….202-3-1- انواع آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………………………………272-3-1-1- آفلاتوکسین 1B ………………………………………………………………………………………………………………….272-3-1-2- آفلاتوکسین 1G……………………………………………………………………………………………………………………272-3-1-3- آفلاتوکسینهای 2B و 2G ………………………………………………………………………………………… 282-3-1-4- آفلاتوکسینهای 1M و 2M …………………………………………………………………………………………282-3-2- عوامل موثر در تولید آفلاتوکسین……………………………………………………………………………………..292-3-2-1- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………….292-3-2-2- رطوبت……………………………………………………………………………………………………………………..292-3-2-3- Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (499)

6-3-2- اعتبارات اسنادی قابل برگشت – غیر قابل برگشت466-4-2- اعتبارات اسنادی قابل انتقال – غیر قابل انتقال475-6-2- اعتبار اسنادی مدت دار48مبحث هفتم- کاربرد اعتبارات اسنادی49مبحث هشتم- شرایط عمومی قرارداد گشایش اعتبار اسنادی498-1-2- رویه بانک های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (498)

گفتار سوم: رویکرد دولتها به اصل تمامیت ارضی در لوایح تقدیمی به دیوان………………………………………46مبحث دوم: حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل……………………………………………………………………..50گفتار اول: مفهوم وتعریف حق تعیین سرنوشت ……………………………………………………………………………..50گفتار دوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (497)

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده…………………………………………………………………………………30 3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………….303-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………..313-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….363-1-2-6: شرح معماری کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………….373-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (496)

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده…………………………………………………………………………………30 3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………….303-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه……………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-3: شرح نقاط کارگاه……………………………………………………………………………………………………………………..313-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….313-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه ………………………………………………………………………………………………………………….363-1-2-6: شرح معماری کارگاه ……………………………………………………………………………………………………………….373-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (495)

7-1 متغیرهای پژوهش118-1 قلمرو پژوهش121-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش122-8-1- قلمرو مکانی پژوهش123-8-1- قلمرو زمانی پژوهش129-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش12فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2- مقدمه :152-2 گفتار نخست:مدیریت سود161-2-2 مفاهیم سود Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (494)

مبحث اول: حقوق بشر و حاکمیت ملی در ترازوی حقوق بین الملل ………………………………….33گفتار اول: تعریف و مبانی حقوق بشر بین المللی ……………………………………………………………..33 بند1- تعریف حقوق بشر ………………………………………………………………………………………………..33بند2- جهان شمولی حقوق بشر ………………………………………………………………………………………..34 بند3- قواعد حقوق Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (492)

سایت منبع بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… 44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ……………………………………………………………………………………………….. 44 الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44 ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (491)

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… 44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ……………………………………………………………………………………………….. 44 الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44 ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. 45 متغیر Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (490)

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی……………………………………………………………… 44دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) ……………………………………………………………………………………………….. 44 الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………. 44 ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. 45 متغیر Read more…